SORTEIG FIRA CIUTAT DEL MOTOR – “DESCOMPTE PER A LA COMPRA D’UN COTXE”

L’AGRUPACIÓ formada pels concessionaris de cotxes que figuren al peu, representada en aquesta actuació per l’empresa TOP IMATGE DISSENY S.L. (en endavant, l’Organitzador), amb CIF B-66973686 i domicili social al Carrer Dos de Maig, Local 10 CP: 08912 Badalona, ha decidit posar en marxa un sorteig consistent en una combinació aleatòria amb fins promocionals (en endavant, la Promoció) en el marc de la Fira Ciutat del Motor que es durà a terme a Badalona el dies 5 i 7 de maig de 2017.

L’objectiu de la Promoció és el sorteig d’un val descompte valorat en tres mil euros (3.000€) per la compra d’un automòbil en algun dels concessionaris del grup “Ciutat del Motor”, ubicats físicament al Polígon Industrial de Les Guixeres de Badalona (en endavant, els Concessionaris) i indicats al final d’aquest document, d’entre tots aquells visitants de la Fira que decideixin complementar el formulari o butlleta de participació, prevista per a tal fi.

La citada combinació aleatòria es regirà per les següents

BASES LEGALS

1.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTE DE COMBINACIÓ ALEATÒRIA AMB FINS PROMOCIONALS

La combinació aleatòria amb fins promocionals objecte de les presents Bases Legals consisteix en la realització d’un sorteig mitjançant el qual, un dels visitants a la Fira “Ciutat del Motor”, podrà optar a guanyar un premi únic consistent en un descompte de tres mil euros (3.000€) per a la compra d’un automòbil dels concessionaris que formen part del grup “Ciutat del Motor”.

El premi serà sortejat entre els participants que s’acostin físicament a l’estand de la fira i completin degudament la butlleta de participació – que es mostra com Annex 1 de les presents bases -.

La butlleta s’haurà pogut obtenir prèviament per diferents vies, com la distribució d’entre comerços de Badalona, a mitjans que han col·laborat i participat amb la campanya i també a la pròpia fira, on l’usuari podrà trobar també butlletes de participació.

Un cop completata, la butlleta serà doblegada de tal forma que oculti les dades del participant i es dipositarà públicament pel personal de l’Organitzador dins d’una urna tancada ubicada a l’estand de la Carpa de Ciutat del Motor.

Finalitzat el període temporal per a participar, una mà innocent extraurà a l’atzar un dels formularis de l’urna abans esmentada, amb el nom i les dades personals del guanyador.

Realitzades les comprovacions que l’Organitzador consideri oportunes per a verificar que el guanyador compleix amb els requisits descrits a les presents Bases, l’Organitzador donarà a conèixer públicament el nom del guanyador i es posarà en contacte amb ell per indicar-li el termini de temps fixat per a poder recollir el premi.

2.- ÀMBIT TERRITORIAL

La present Promoció es realitzarà en el marc de la fira de temàtica automobilística i de venta de cotxes anomenada “Fira Ciutat del Motor” ubicada al Polígon Les Guixeres, CP: 08915 de la ciutat de Badalona (Barcelona).

3.- ÀMBIT PERSONAL

Tindran consideració de participants de la Promoció aquelles persones majors d’edat que siguin visitants de la Fira indicada al punt segon, que reuneixin els requisits disposats en les presents Bases i que les acceptin expressament.

L’Organitzador es reserva el dret de sol·licitar als participants l’exhibició tant del seu Document Nacional d’Identitat com del formulari de participació a fi i efecte de verificar el compliment dels requisits disposats en les presents Bases. No es considerarà vàlid el formulari que presenti dades falses o errònies o que sigui incomplet.

Prohibicions o limitacions: Tan sols es permetrà una participació per persona. En cap cas es consideraran participants de la Promoció els treballadors del Concessionaris, els treballadors de l’Organitzador o els membres de l’equip que s’encarreguin de realitzar el sorteig.

En cas que es detectés que el Guanyador no reuneix les condicions personals de participació o les hagués infringit l’aquí disposat, s’entendrà que aquell participant no compleix les condicions necessàries per a participar de la Promoció i serà desqualificat com a participant i/o guanyador de la Promoció, declarant-se desert el sorteig en aquest últim cas.

4.- ÀMBIT TEMPORAL

La Promoció estarà vigent mentre es celebri la fira indicada en el punt segon. En concret, de les 17h del dia 5 de maig del 2017 fins a les 20h del dia 7 de maig del 2017.

5.- CARÀCTER GRATUÏT

La participació i l’obtenció del premi objecte de la Promoció regulada a les presents Bases Legals és de naturalesa gratuïta i no implica cap tipus de pagament per part del Participant per a poder-hi concórrer.

6.- PREMI

El premi de la present promoció és un cupó descompte valorat en tres mil euros (3.000€) per a la compra d’un automòbil en algun dels concessionaris del grup “Ciutat del Motor” dins del termini de tres (3) mesos des de l’obtenció del mateix, és a dir, dintre d’un termini de tres mesos posterior a haver-ne resultat guanyador.

Els tres mil euros de descompte són aplicables junt a altres promocions o descomptes que també s’apliquin per part del/s concessionari/s seleccionats.

Els Concessionaris on es podrà fer efectiu el cupó, és a dir, aplicar el descompte dels tres mil euros del premi, són:

MB Motors; Mogauto; Grup Lesseps; Motorprim; Romakuruma; Motorsol Import; Grup Covesa; Romauto; Mastergas; Mastertrac; Auto Almogàvers; Automoció Badalona; A.R.Motors i Coroca Badalona

Per que fa a les marques automobilístiques sobre les que s’aplicarà un descompte, aquestes són:

Mercedes-Benz; Volkswagen; Seat; Hyundai; Mazda; Audi; Suzuki; Ford; Nissan; Opel; Toyota; Peugeot; Citroën; DS Automóviles; KIA; Subaru

7.- SELECCIÓ DEL GUANYADOR

El guanyador serà escollit el dia 7 de maig de 2017 d’acord amb la següent mecànica:

En primer lloc, el personal del estand farà públic que queda tancada la participació a la Promoció i que no es podran incloure més sol·licituds a l’urna.

En segon lloc, s’obrirà públicament l’urna i una mà innocent, això és, una persona que no hagi participat en la Promoció i que tampoc tingui interessos personals en el seu resultat, procedirà a extreure de forma aleatòria un dels formularis dipositats.

En tercer lloc, i un cop extret el formulari, el personal de l’estand donarà a conèixer públicament el nom del guanyador.

En quart lloc, l’Organitzador, en el termini de cinc (5) dies naturals des de la celebració del sorteig, es posarà en contacte amb el guanyador via correu electrònic o número de telèfon subministrats a la butlleta de participació a fi i efecte de comunicar-li la condició de guanyador així com la informació necessària per a poder obtenir el premi. En cas que la persona no respongui a aquesta comunicació dins del termini fixat, la Promoció es considerarà deserta.

En cas que el guanyador estigui present a la Fira en el moment d’anunciar el resultat del sorteig, aquest podrà posar-se en contacte personalment amb l’Organització del sorteig presentant el seu Document Nacional d’Identitat i a fi i efecte de comunicar-li la forma, el termini i el lloc per a recollir el Premi, en el seu cas, sens perjudici de la comunicació formal que correspondria d’acord amb l’indicat en els paràgrafs anteriors.

8.- ENTREGA DEL PREMI

Un cop conegut el nom del guanyador segons el disposat al punt setè, l’Organització es posarà en contacte amb aquest per tal de que, en el termini i llocs indicats, procedeixi a l’acceptació i recollida del Premi. Per a poder-ho fer, el guanyador s’haurà d’identificar per mitjà del seu Document Nacional d’Identitat (DNI) o equivalent al lloc, data i hora acordats amb l’Organitzador.

L’Organitzador, un cop assignat el premi i amb l’acceptació del guanyador, procedirà a comunicar als diferents concessionaris, també de forma formal, via correu electrònic, les dades del guanyador per tal que el concessionari finalment seleccionat pel guanyador en tingui coneixement.

En cas que així ho manifesti el guanyador, el premi podrà ser transferit a un tercer. En cas que vulgui transferir el premi a un tercer, haurà de notificar-ho en qualsevol moment dins del termini de tres mesos que es donaran per a l’efectiva entrega i avisant, no obstant, a l’Organitzador amb un termini de 15 dies a la data en que es vulgui fer efectiu aquest premi.

Quan es vulgui transferir el premi, el guanyador haurà d’indicar i fer arribar a l’Organitzador, dins del termini senyalat abans, en detall, el nom i cognoms de la persona a qui es transfereix el premi, així com el seu número de DNI, un correu electrònic i telèfon de contacte d’aquell als efectes de poder identificar-lo i, en cas que sigui necessari, poder contactar amb ell.

Perquè es consideri vàlida aquesta transferència caldrà emprar una fórmula similar a la que segueix i s’haurà de fer arribar via correu ordinari o per correu electrònic a les adreces indicades a continuació de l’Organització:

Jo, _______ (indicar nom i cognom del guanyador), amb DNI __________ (indicar número) en qualitat de guanyador del sorteig celebrat a la Fira Ciutat del Motor de Badalona, en data 7 de maig de 2017, transfereixo el premi obtingut del Descompte de 3000 € a la següent persona:

 Nom i cognoms:
DNI:
Correu electrònic:
Telèfon:

Firma (cal incorporar-la)”

Cal enviar-ho a:

Al següent correu electrònic: info@ciutatdelmotor.com

O bé a la següent adreça: TOP IMATGE, Carrer Dos de Maig, Local 10 CP: 08912 Badalona

Perquè aquesta transferència del premi sigui vàlida, la persona que reculli i faci efectiu el premi haurà de dur l’original – si s’ha avançat per correu electrònic una còpia – o bé una altra còpia, si s’ha fet entrega per correu ordinari de l’original.

Com s’ha indicat abans, només es disposa d’un termini de tres (3) mesos per a fer efectiu el descompte descrit en el punt sisè des del moment de l’elecció del guanyador.

Transcorregut aquest termini, el Cupó Descompte del premi perdrà la seva eficàcia.

9.- MATERIALS DE COMUNICACIÓ

Per un costat, la comunicació o difusió de la present Promoció es podrà realitzar per mitjà dels perfils socials dels Concessionaris i de l’Organitzador a les xarxes socials Facebook i Twitter, per mitjà de fulletons, cartells físics o anuncis publicats en mitjans de comunicació escrits.

Per la seva banda, l’elecció del guanyador es comunicarà privadament per mitjà de la informació proporcionada a la butlleta de participació i, públicament, també, a la web i per mitjà dels perfils de Facebook i Twitter de la Fira del Motor i, en el seu cas, dels concessionaris participants.

Juntament amb la comunicació comercial i promocional de la Promoció i, en la mesura en què les característiques tècniques així ho permetin, l’Organitzador donarà difusió del contingut de les presents Bases Legals.

A més del que es disposa al punt 11, les bases legals estaran disponibles al llarg de tota la promoció a la pàgina web de l’Organitzador (www.ciutatdelmotor.com/fira/baseslegals).

També es deixaran consignades a la plataforma indicada al punt 11 de les presents bases.

10.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS I LÍMITS

Una vegada assignat el premi, si el guanyador no està conforme amb el premi o el rebutja, s’entendrà que el sorteig ha quedat desert i que el guanyador desisteix a reclamar-ho amb posterioritat, exonerant en qualsevol cas a l’Organitzador de qualsevol perjudici que se’n pugi derivar.

L’Organitzador no es fa responsable d’incidències o successos que es produeixin per, o bé la no celebració de la fira descrita a les presents bases; o bé per supòsits de força major o cas fortuït que afectin l’esdevenir normal de la present Promoció.

L’Organitzador tampoc es fa responsable de les actuacions o decisions dels Concessionaris citats al punt sisè respecte de l’efectivitat del descompte objecte del present premi. Alhora, l’Organitzador no serà responsable de cap dany o perjudici derivat de la materialització del descompte objecte de la Promoció. En qualsevol cas, en cas d’haver de respondre, la seva responsabilitat es limitaria a l’import corresponent a la quantitat del premi aquí esmentat.

L’Organitzador pretén que la participació en la promoció es faci amb igualtat d’oportunitats i respectant en tot cas el principi de la bona fe del participant. Per això, qualsevol conducta abusiva o fraudulenta podrà donar lloc a la desqualificació d’un participant i a la pèrdua de la condició de participant o de qualsevol premi que hagués pogut obtenir.

S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que s’actua de forma abusiva o fraudulenta, quan es dugui a terme una actitud maliciosa per participar, quan es produeixi una participació massiva o desproporcionada per part d’un sol participant, o, quan es produeixi algun tipus de frau o falsificació en els formularis emplenats o actuacions d’anàloga naturalesa.

Si la Promoció resulta deserta d’acord amb el que es disposa a les presents Bases Legals, el premi quedarà en propietat de l’Organitzador sense que això pugui ser objecte de reclamació per part de cap participant.

La qualificació de Promoció deserta no afectarà en cap cas al lliurament de dades personals per part dels participants ni a la utilització d’aquests per a les finalitats comercials o promocionals indicades al punt 13, sempre i quan aquest fet hagués estat consentit mitjançant la seva acceptació mitjançant la casella corresponent del formulari de participació.

11.- DISPOSICIÓ DE LES BASES LEGALS

Les presents Bases Legals estaran disponibles en tot moment a la pàgina web de l’organitzador, remetent-nos a elles mitjançant el formulari de participació. La web on es trobaran publicades és la següent: (www.ciutatdelmotor.com/fira/baseslegals).

Així mateix, per acreditar la data de la seva existència i que el seu contingut no ha estat modificat durant la celebració de la Promoció, les Bases han estat dipositades electrònicament per mitjà d’un tercer de confiança: SIGNATURIT (https://www.signaturit.com/es). Per a qualsevol dubte o consulta referent a aquest aspecte el participants poden consultar amb el despatx d’advocats “AvaticAbogados” via telèfon 93 631 53 18 o mitjançant l’enviament d’un correu a la següent adreça: info@avaticabogados.com.

La simple participació a la Promoció implica l’acceptació total d’aquestes Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no-acceptació de les mateixes comportarà l’exclusió del participant, quedant lliurat l’Organitzador del compliment de l’obligació contreta amb el participant.

12.- DRETS D’IMATGE

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades i la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre dret a l’honor a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els participants de la present promoció accepten que, en cas de resultar guanyadors, podran ser fotografiats per a l’acreditació del lliurament efectiu del premi i/o fer difusió promocional dels seus serveis a la pàgina web de l’Organitzador o a les seves xarxes socials.

13.- PROTECCIÓ DE DADES

Els participants a la present promoció han estat informats i consenten que les seves dades siguin tractades conforme a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades per al desenvolupament de la present promoció, així com perquè puguin ser informats sobre nous productes comercials o per a fer prospecció comercial dels serveis oferts tant per part de l’Organitzador com per part dels Concessionaris.

A fi i efecte de tractar les dades, emmagatzemar-les i complir amb les finalitats descrites anteriorment, al formulari de participació se sol·licitarà als participants el pertinent consentiment.

En qualsevol moment, si bé, tots els participants al sorteig tindran dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades personals podent dirigir-se per a això mitjançant escrit amb referència “LOPD” al domicili de l’Organitzador (TOP IMATGE DISSENY S.L), Carrer Dos de Maig, Local 10 – CP: 08912 de Badalona o per mitjà de correu electrònic a l’adreça: info@topimatge.com.

La indicació de les dades personals del guanyador tindrà caràcter obligatori per a la gestió i obtenció del premi. Qualsevol comunicació incompleta, falsa o errònia de dades personals, donarà dret a l’Organitzador de la present promoció a desqualificar al guanyador per participar i/o rebre el premi.

En virtut del ja disposat, els concursants autoritzen a l’Organitzador i als Concessionaris que formen part de la fira, a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge en cas de resultar guanyadors i acceptar el premi, podent publicar la seva imatge a pàgina web, xarxes socials o similar, sense que allò pugui comportar cap reclamació de drets d’imatge ni indemnització o reclamació de cap tipus per aquest fet.

14.- LLEI APLICABLE I MECANISMES DE RESOLUCIÓ COMPETENTS

Les promocions realitzades per l’entitat organitzadora, es regeixen per la legislació vigent a Espanya i a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

En cas que sorgís algun tipus de controvèrsia en la interpretació i execució de la present Promoció, les Parts acorden lliure i voluntàriament la seva resolució a través d’un procediment de mediació davant les Juntes Arbitrals de Consum, de conformitat amb el que disposa el Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.

A falta de resolució de la controvèrsia per algun d’aquests procediments alternatius, el coneixement i resolució de la controvèrsia correspondrà als Tribunals del domicili o residència a Espanya del participant guanyador o consumidor.

En qualsevol cas, l’empresa organitzadora es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció.

15.- ANNEX

ANNEX 1 – FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

16.- CONCESSIONARIS DE BADALONA ON ES POT BESCANVIAR EL DESCOMPTE

Covesa Vehículos, SL- Ford
Mastergas, SA – Opel
Mastertrac, SA – Toyota
Mogauto, S.A – Volkswagen
MB Motors, S.A. – Mercedes Benz
Motorprim, SL – Hyundai
Auto Almogavers de Plana Motor, SL – Peugeot
Lesseps Motor, SL – Seat
Automobils AR Motor, SL.- Kia
MotorsolImport, SL – Audi
Automoció Badalona CRC SL – Citroën
Coroca Motor, SL – Subaru
Romauto – Nissan
Romakuruma – Mazda
Romakuruma – Suzuki